baby Amber00 Baby Saver  logo baby dump icon Facebook square blue large

Creating the opportunity for miracles to happen.

phone choices_5
phone choices_1 phone choices_2 phone choices_3

THE HELDERBERG BABY SAVER

phone choices_4 phone choices_6 phone choices_7

Los jou baba op ‘n veilige plek indien jy nie na hom/haar kan omsien nie.

 

Daar is ‘n Baby Saver waar jy jou baba kan los.  Jy sal dit vind aan die regterkant van die Choices-gebou, Schapenberg Straat, oorkant die Vergelegen Spar in Somerset Wes.  Jou baba sal aan Kinderwelsyn oorhandig word, en in pleegsorg geplaas of aangeneem word.

 

Indien jy ondersteuning benodig met jou swangerskap, kontak "Choices"

by 021 852 6454 om 'n afspraak te maak vir 'n gratis voorligtingsessie.

 

CHOICES KAN JOU HELP MET VERSKILLENDE OPSIES IN VERBAND MET JOU SWANGERSKAP EN JOU BABA!

Leave your baby in a safe place if you are unable to care for him/her.

 

There is a Baby Saver where you can leave your baby. You will find it on the right hand side of the Choices building, Schapenberg Road, across from the Vergelegen Spar in Somerset West.  Your baby will be handed over to Child Welfare to be placed in foster care or put up for adoption.

 

If you would like support regarding your pregnancy  phone Choices on

021 852 6454 to make an appointment for a free counselling session.

 

CHOICES CAN HELP YOU WITH VARIOUS OPTIONS IN RELATION TO YOUR PREGNANCY AND YOUR BABY!

MOENIE JOU BABA WEGGOOI NIE!

MUSA UKULILAHLA USANA LWAKHO!

DON’T THROW YOUR BABY AWAY!

Kukho indawo ekhuselekileyo yokushiya usana lwakho.

 

Kukho indawo ebizwa ngegama elithi Baby Saver (iNdawo Yokhuselo lwee Ntsana) apho ungalishiya khona usana lwakho kwisandla sakho sase kunene ekujikeleni kwesakhiwo sase Choices, esime e-Schapenberg Road (indlela ejongene ne Vergelegen Spar), e-Somerset West. Usana lwako luyakuthi lufumane ukukhathalewa licandelo u-Child Welfare (icandelo lika Rhulumente elijongene nempatho kunye namalungelo wabantwana) apho liyakufunelwa ikhaya apho liyakugcinwa khona okanye linikezelwe kubazali abalifunayo ngokusemthethweni.

 

Ukuba ufuna uncedo ngokuphathelele ngokukhulelwa kwakho tsalela umnxeba e Choices kwa 021 852 6454 wenze idinga elingahlawulwayo.

 

U-CHOICES ANGAKUNIKA INDLELA ONGAZIKHETHA!

baby dump icon Choices - Logo_sml

Creating the opportunity for miracles to happen.

Photographs courtesy of Kristen Anne Photography.